Έντυπα ΚΟΕ

Εδώ θα βρείτε τα επίσημα έντυπα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ) σχετικά μετην δημιουγία Νέου Δελτίου, την ετήσια Ανανέωση του Δελτίου και το έντυπο Μεταγραφής.

Α. Έντυπο Ετήσιας Ανανέωσης του Δελτίου Κολυμβητή της ΚΟΕ

Κάθε Σεπτέμβριο πρέπει να ανανεώνουν οι γονείς των κολυμβητών το Δελτίο του κολυμβητή της ΚΟΕ συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο.

Το έντυπο αυτό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους γονείς και τον ιατρό μαζί με το παράβολο 12 ευρώ της ΚΟΕ, πρέπει παραδίδεται στους προπονητές μας εώς της 20/09 κάθε χρόνο.

Εκτυπώστε και συμπληρώστε πατώντας το παρακάτω

 

Β. Έντυπο Εγγραφής Νεου  Δελτίου Κολυμβητή της ΚΟΕ

Για την εγγραφή ΝΕΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ θα χρειαστεί

α)παράβολο 20 ευρώ ΚΟΕ

β)φωτογραφία του παιδιού τύπου διαβατηρίου σε CD

γ)πιστοποιητικό γέννησης

δ)το έντυπο εγγραφής νέου αθλητή στο μητρώα της ΚΟΕ πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους γονείς κηδεμόνες,πρέπει επίσης να υπογράψει και να σφραγίσει ο ιατρός.

Εκτυπώστε και συμπληρώστε πατώντας το παρακάτω

 

Γ. Έντυπο Μεταγραφής Δελτίου Κολυμβητή της ΚΟΕ

Για την μεταγραφή θα χρειαστεί 

α)Το έντυπο της μεταγραφής συμπληρωμένο απο γονείς κηδεμόνες

β)Το έντυπο της ανανέωσης συμπλρωμένο από γονείς κηδεμόνες και σφραγισμένο υπογεγραμένο από ιατρό

γ)παράβολο   ΚΟΕ

Εκτυπώστε και συμπληρώστε πατώντας το παρακάτω

top